Aby zapewnić poprawne działanie wszystkich funkcji strona medmar.net.pl wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies). Dowiedz się więcej. OK

PRAWA PACJENTÓW

a) Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej.

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Filie POZ mogą przyjmować pacjentów krócej niż w godzinach od 8.00 do 18.00, jeżeli w tym czasie pacjenci mają zapewniony dostęp do innej przychodni prowadzonej przez tego świadczeniodawcę. Gabinet zabiegowy (w tym punkt szczepień) powinien być czynny od poniedziałku do piątku u , w godzinach pracy przychodni POZ, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Gabinet powinien być także otwarty w godzinach popołudniowych po godzinie 15.00 – minimum jeden raz w tygodniu.

W przeważających przypadkach pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia.
Jednak:

 • w chorobach przewlekłych – jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie,
 • przy kontynuacji leczenia,
 • gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej, porady mogą być udzielane w innym, uzgodnionym z pacjentem, terminie

b) Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ
http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=2

W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej.
Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale Funduszu. W przypadku każdej kolejnej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału NFZ.

Opłaty nie pobiera się w przypadku:

 • zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta;
 • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę/położną podstawowej opieki zdrowotnej;
 • z powodu innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun. Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej. Przy wypełnieniu deklaracji wyboru osoba wypełniająca powinna otrzymać do wglądu instrukcję.

Osoby ubezpieczone w innym państwie UE, ale mieszkające w Polsce, składają deklaracje do POZ na podstawie zarejestrowanych w oddziale Funduszu formularzy: E106, E109, E120 lub E121.

c) Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej http://www.nfz-krakow.pl/index.php?site=art&idd=32&ida=112

§ 34
Położna poz zobowiązana jest do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczo–ginekologiczno-neonatologicznej w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz w gabinecie położnej poz.

§ 35
Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców 1. Na jedną położną poz nie powinno przypadać więcej niż 6 600 osób, do których zalicza się osoby płci żeńskiej oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia. 2. Listę świadczeniobiorców położnej poz może tworzyć położna posiadająca kwalifikacje określone w § 36 zarządzenia.

§ 36
Wymagane kwalifikacje Świadczenia mogą być udzielane przez położne posiadające: 1. prawo wykonywania zawodu położnej; 2. kwalifikacje określone w art. 5 pkt. 28 ustawy odpowiednie do zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy lub tytuł zawodowy magistra położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa.

§ 37
Wymagania lokalowe i sprzętowe

1. Gabinet, w którym udzielane są świadczenia położnej poz, musi spełniać wymogi techniczne i sanitarne określone w odrębnych przepisach oraz być wyposażone w następujący sprzęt i aparaturę:

 1. kozetka;
 2. szafka przeznaczona do przechowywania leków, artykułów sanitarnych i innych materiałów medycznych;
 3. biurko i szafka kartoteczna - przeznaczone do przechowywanie dokumentacji medycznej;
 4. telefon.

2. Neseser położnej poz zawiera:

 1. podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku:
  • zestaw do wykonywania injekcji,
  • zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych,
  • zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych;
 2. zestaw przeciwwstrząsowy obejmujący produkty lecznicze zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 7 do Informacji;
 3. aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;
 4. stetoskop, słuchawka położnicza;
 5. testy do oznaczania wartości cukru we krwi;
 6. pakiet do odkażania i dezynfekcji;
 7. zestaw do pielęgnacji noworodka;
 8. zestaw do porodu nagłego;
 9. glukometr;
 10. maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego;
 11. niezbędny zestaw do wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych;
 12. pakiety odkażające i dezynfekcyjne;
 13. środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice).

§ 38
Organizacja oraz dostępność do świadczeń położnej POZ.

 1. Opieka położnicza nad świadczeniobiorcami realizowana jest od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – zgodnie z harmonogramem pracy, stanowiącym integralną część umowy.
 2. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.
 3. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań położnej poz świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

d) Dokument ubezpieczenia

Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (Art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:

 1. Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
  • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
  • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką
 2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
  • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
 3. Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
  • legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne
 4. Dla emerytów i rencistów:
  • legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty
 5. Dla osoby bezrobotnej:
  • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy
 6. Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:
  • umowa zawarta w NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty skałdki
 7. Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
  • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
  • legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
  • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty
  • w przypadku członków rodziny- dzieci, które ukończyły 18 rok życia (np. uczniowie i studenci), dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niesprawności.
 8. Dla osoby z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystającej z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce na podstawie przepisów o koordynacji
  • formularze z serii E
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
  • Certyfikat

Rzecznik Praw Pacjenta:

MOW (Małopolski Oddział Wojewódzki) NFZ
Tomasz Filarski
Ul. Batorego 24
31-135 Kraków
Pon-pt 08:00-16:00
Tel. 12 2988303 w. 9
Linia pacjenta: 12 2988404 w.9
http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=3&ida=40

 

 

Design: HSDesign / Code: nucode.pl